Yoga

 

Filosofi

Yogafilosofi (en liten del..)
Yogafilosofin (samkhya filosofin) har en dualistisk syn, dessa består av purusha och prakriti.

Prakriti = naturen, vi och allt runt omkring oss är prakriti.
Prakriti är vårt individuella medvetande även kallat citta. Vi består av citta som är uppdelat i 3: manas (mind), buddhi (intelligens) och ahamkara (ego).
Prakriti är föränderligt och berörs av 3 olika energier. Dessa 3 energier (gunas) är grundstenarna för allt i naturen.
De 3 gunas är
*tamas - (omobiliserad, passiv)
*rajas - (mobiliserande, aktivt, dynamiskt)
*sattva - (harmoni, klarhet)

Purusha = universella själen, djupet av ens existens och medvetande. Purusha är oföränderligt, icke materiellt och det högsta andliga medvetandet.


Två motsatta poler - yogans mål:


a).Ahamkara - Prakriti Antahkarana b).Antaratma - Purusa
Egot (lilla självet) Medvetenhet, förenar a+b Universella själen (stora självet)

I alla poser tränar man på att vara medveten och reflektera som är nyckeln inom yogaträning. Utan medvetenheten, reflektionen och observationen så utövar man inte yoga. När koncentration övergår till meditation förlorar man sitt ego (lilla självet) och sin identitet och blir ett med den universella själen (stora självet). Uppmärksamheten ska vara konstant, stabil och mjuk
Yogaträning startar med kroppen den är enklast att nå och det yttersta skiktet. Kroppen visar vägen in mot själen. En kontinuerlig träning av asanas leder en djupare in mot själen, mot det innersta skiktet.

De fem koshas (skikten, YS I.2):

Skikten Sanskrit namn Element
Anatomiska annamaya jord
Fysiologiska pranamaya vatten
Mentala/emotionella manomaya eld
Intellektuella vijnanamaya luft
Bliss, lycka anandamaya eter

De tre första skikten är klassade som en del av naturen. I yogan arbetar man här med asana och pranayama. Det intellektuella skiktet har med den individuella själen och det femte och sista skiktet innefattar den universella själen (paramatman). Man försöker med hjälp av yogaträning att ta sig igenom alla skikten så man kan förenas med den universella själen och uppnå frigörelse. För att nå den universella själen är det ofta egot (ahamkara) som man måste släppa


Yoga is the cessation of movements in the consciousness
Yoga sutras 1.2 (yoga cittavrtti nirodhah)

Hathayoga kallas ofta Kriya yoga som översatt betyder yoga of action (aktivitet). Kriya yoga kräver dynamisk kraft av utövaren (sadhaka) och ger oss riktlinjer (discipliner) för att nå spirituell utveckling. Kriya yoga innefattar 3 principer som man tar med sig till yogaträningen för att komma igenom skikten

Tapas, Kontinuerlig träning av yoga. Man har en inre glöd, fullständigt fokus och vilja till att träna yoga.

Svadhyaya, självstudier samt studerandet av skrifter. Leder till ökad självinsikt

Isvara pranidhana, från självinsikt till gudsinsikt.. (att ge sig hän till gud) 2 viktiga pelare för den egna träningen och för en spirituell utveckling är:

Abhyasa - kontinuerlig och disciplinerad träning. Oavbruten medvetenhet.

Vairagya - Detatchment - man ska undvika det som förstör yogaträningen och blir fri från begär (kleshas). Man ska fokusera energin till djupet av ens existens.


En pose ska ha ett internt fokus och vara stadig och stabil med en utspridd uppmärksamhet. När detta kan uppnås kan man vara fullständigt i nuet.
Sthira - stadig och ihållande
Sukham - glädje YS II.46


En gradvis förfining av yogaträningen gör att träningen blir mer meditativ och att uppmärksamheten leds till djupet av ens existens. Yogaträning syftar till att se det som är bortom vårt medvetande, fördjupa vår självinsikt.

Referens:
Light on the yoga sutras of Patanjali av BKS Iyengar

Filosofi

AstavakrasanaAstavakrasana

De åtta grenarna
Den klassiska Yogan kan indelas i i åtta steg:
  1. Yama = Moralisk återhållsamhet som ger riktlinjer om hur man ska uppföra sig i vår miljö och mot andra.
  2. Niyama = Disciplin om hur man ska behandla sig själv genom en ökad självmedvetenhet (disciplin).
  3. Asana = Utövandet av kroppsövningar för att rena, frigöra, öppna och stärka kroppen. Asanaträning skapar disciplin och fokus.
  4. Pranayama = Kontroll över andningen (prana=livsenergin) med hjälp av andningsövningar. Man kontrollerar den vitala energin och utvecklar en ökad mental disciplin.
  5. Pratyahara = Kontroll och avskärmning av sinnena. Man fokuserar medvetandet inåt mot kärnan av ens existens.
  6. Meditation - Delas in i följande 3:

  7. Dharana = Oavbruten koncentration, förmågan att styra och fokusera medvetandet.
  8. Dhyana = Meditation, längre fokusering av medvetandet.
  9. Samadhi = Självinsikt. Meditation under längre tid. Alla psykologiska processer upphör och medvetenheten blir fullständigt absorberad i själen. Man upplever den högsta medvetenheten och blir ett med alltet och fullständigt närvarande, oberoende av tid och rum.

Yoga
Copyright 2017 mpwork | marianpapp.se | Funktionell/Evidensbaserad hathayoga
Marian Papp 070 694 6553